תקנון ותנאי השימוש באתר ALDO – ישראל("תקנון")

 1. מבוא והגדרות

 

  1. אתר ALDO- ישראל (להלן: "האתר") משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרי ושירותי חברת יורוטקס טקסטיל בע"מ, ח.פ. 511889297, אשר כתובת משרדה הרשומה בהרטוב ב', פארק תעשייה צרעה, ד.נ. שמשון 99803, בית - שמש (להלן: "החברה"), הנמכרים באתר ובסניפיה השונים ברחבי הארץ. התקנוןמנוסח בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד.

 

  1. כל אדם, לרבות תאגיד (להלן: "המשתמש/ים") רשאי/ם להשתמש ולבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה ומדיניות הפרטיות של האתרהמפורסמת ב – מדיניות פרטיות, מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "מדיניות הפרטיות").

 

  1. המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמשים שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון ולפעול על-פי תנאי תקנון זה, חלה על ההורים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין/ה מהווה הסכמה של ההורים לאמור בתקנון זה

 

  1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי גלישה ו/או שימוש באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתו ואישורו לאמור בתקנון והתחייבותו לפעול על פיהם. "המוצר/ים" הינם מוצרי ההנעלה לנשים וגברים, תיקים, אביזרים ומוצרי אופנה וכלל המוצרים המופיעים למכירה באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. תוקפו של שינוי תקנון יחל מרגע פרסומו באתר. זוהי חובת המשתמש להתעדכן בתקנון ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם המשתמש אינו מסכים לתקנון, כולו או חלקו, הוא אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 

  1. מחיר המוצרים באתר הינו בשקלים חדשים, כולל מע"מ ואינו כולל דמי משלוח.

 

  1. החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג באתר תמונות מדויקות ככל הניתן של המוצרים המוצעים למכירה באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תמונות המוצרים לרבות הצבעים אשר מוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין המוצרים, כפי שמוצגים באתר, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות הבדל בצבעם.נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר ו/או בנראות ו/או בצבע המוצר ו/או באופן בו נראה המוצר, לא יחייב הדבר את החברה.

 

  1. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להציע באתר מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות, וכן רשאית היא בכל עת להפסיק את כל אלו, להחליפם ולשנותם, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

 

1.8 החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה לעדכן מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את מחירי המוצרים באתר ו/או את תעריפי דמי המשלוח, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר הקובע בהזמנה שבוצעה על-ידי המשתמש יהא המחיר שפורסם וצוין ביום ביצוע ההזמנה (היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה). למען הסר ספק, באם עודכן מחיר המוצר באתר בטרם הושלמה ההזמנה, החיוב יהא לפי המחיר המעודכן, אשר יופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה.

 

1.9 החברה שומרת על זכותה למנוע ממשתמש, על-פי שיקול דעתה, את הגלישה באתר ו/או למנוע ממשתמש גישה לביצוע פעולות באתר ו/או אפשרות לבצע רכישות באתר, באם התנהגותו של משתמש אינה הולמת ו/או הינה בניגוד לתקנון ו/או יש בה כדי להעלות חשש לפגיעה בניהולו התקין של האתר ו/או הינה מפרה זכות של צד שלישי ו/או כל דין.

 

1.10 כותרות ו/או ראשי הפרקים בתקנון זה מוצגים לצרכי נוחות ו/או התמצאות המשתמש בלבד ולא ישמשו בשום אופן לפרשנות התקנון.

 

 1. שירותים ושימושים באתר

 

2.1 בכפוף לתנאי תקנון זה, באפשרות המשתמש להירשם לניוזלטר של החברה, לקבל מידע על הנחות, מבצעים ושירותים נוספים מהחברה, לצפות במוצרים באתר, ליצר "סל קניות" המפרט את רשימת המוצרים המועדפים על המשתמש, וכן לרכוש מוצרים.

 

2.2 בכפוף לאמור בסעיף 7 להלן, המשתמש יכול לשתף מידע המוצג באתר באמצעות רשתות חברתיות או באמצעות דואר-אלקטרוני ו/או וואטסאפ. כמו כן, משתמשי האתר יכולים לדרג באתר את המוצרים המופיעים בו. המשתמש מצהיר ומאשר כי ישתף את תוכן האתר בהתאם לתקנון זהורק באמצעות רשתות חברתיות ו/או דואר אלקטרוני ו/או חשבון וואטסאפ אשר רשום על שמו ואשר יש לו זכות שימוש בו. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תוכן אשר שיתף אינו פרטי וצדדים שלישיים לרבות החברה יכולים לעשות שימוש בתוכן זה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתוכן שפרסם המשתמש בקשר עם החברה ו/או האתר.

 

  1. המשתמש מתחייב ומצהיר כי לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, מלבד שימוש באתר בהתאם לאמור בתקנון זה.

 

  1. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה לשנות ולעדכן את רשימת התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים באתר, מבנה האתר, מראהו ועיצובו, ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות כל היבט אחר הכרוך באתר או בניהול התכנים והשירותים בו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין השינויים ו/או העדכונים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) כתוצאה מכך. שימושבאתרלאחרשינויכלשהובאתרמהווהאתהסכמת המשתמשלתנאיהאתר /או התקנון,כפיששונו.

 

  1. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להסיר את האתר מהרשת ו/או לחסום גישה לאתר - כולו או חלקו ללא כל הודעה מוקדמת. פעולות אלו עשויות להיות מלוות במחיקת המידע בו, בחלקו או במלואו.

 

 1. הזמנת מוצרים באתר ורישום לאתר

 

3.1 ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר כאורח, ללא רישום. על מנת לבצע הזמנה יש להזין את הפרטים המבוקשים באתר. בתום ההזמנה, תישלח הודעה אלקטרונית עם פרטי ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרונית אשר הוזנה בזמן ביצוע ההזמנה.

 

3.2 ניתן להירשם לאתר באמצעות שדה "החשבון שלי" באתר. כמו כן, ניתן ליצור חשבון באמצעות חשבון פייסבוק קיים. כדי ליצור חשבון באתר יש להזין את הפרטים המבוקשים ויש לבחור סיסמה אשר תשמש את המשתמש בכניסות עתידיות לחשבונו. על ידי התחברות לאתר באמצעות פייסבוק ו/או כל כניסה באמצעות שירות צד שלישי אחר, המשתמש מאשר, מצהיר ומתחייב שחשבון הפייסבוק ו/או כל חשבון צד שלישי אחר דרכו התחבר הינו שלו ויש לו זכויות מלאות לספק לחברה את המידע בחשבון זה.שימוש באתר ו/או בשירותים הינו כפוף לתקנון ומדיניות הפרטיות של החברה ותנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק ו/או הצד השלישי דרכו התחבר המשתמש.לקוח רשום באתר יכול לעקוב אחר מצב הזמנותיו באזור האישי שלו באתר.

 

3.3 לאחר בחירת מוצר/ים (לרבות צבע ו/או מידה) והוספת המוצר/ים ל"סל הקניות" המשתמש יכול לבצע הזמנה בלחיצה על הכפתור ״המשך״ שבעמוד ״סל הקניות שלי״. יש לפעול בהתאם להוראות המצוינות באתר, ולאחר השלמת ביצוע ההזמנה יימסר למשתמש מספר הזמנה לאישור ומעקב אחר ההזמנה שבוצעה,באמצעות כתובת דוא"ל שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה, וככל שיש חשבון רשום באתר – גם באמצעות החשבון האישי.

 

3.4 במעמד ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש, יבחר המשתמש באחד מאמצעי התשלום הזמינים באתר, אשר מתעדכנים מעת לעת. אם בחר המשתמש בתשלום בכרטיס אשראי, באפשרות המשתמש לבחור עד שישה (6) תשלומים. כמו כן, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר המשתמש, ועם קבלת אישור מחברת האשראי תישלח הודעה למשתמש המיידעת אותו אודות אישור ביצוע ההזמנה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון שהוזנו. בהיעדר אישור של העסקה מחברת האשראי, תוצג באתר הודעה עבור המשתמש אשר יתבקש למסור פרטי אמצעי תשלום אחר. כמו כן, יש אפשרות לשלם באמצעות PayPal, בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal. אם החליט המשתמש לבצע הזמנה ולשלם באמצעות חשבון PayPal, תידרש הזנת פרטי חשבון קיים של המשתמש באתר PayPal. גביית התשלום על-ידי החברה בגין ההזמנה תתבצע רק לאחר קבלת אישור מ-PayPal. אם יתברר כי כרטיס האשראי של המשתמש אינו בתוקף ו/או כי חברת האשראי אינה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal אינה מכבדת את החיוב, יצור נציג החברה קשר עם המשתמש לצורך השלמת העסקה, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון שהוזנו.

 

3.5. על המשתמש להקפיד למסור פרטים נכונים ומדויקים, בעת ביצוע ההזמנה על-מנת למנוע תקלות ועיכובים בביצועה. היה ולא יימסרו פרטים נכונים, לא תתבצע ההזמנה.

 

  1. שירות המשלוח של מוצרי החברה מוגבל לאזורים מסוימים ברחבי הארץ (להלן: "אזורי החלוקה המוגדרים"). לכן, בעת הליך ההרשמה, יש לוודא כי אזור המשלוח הרצוי נכלל תחת רשימת אזורי החלוקה המוגדרים.

 

  1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אישור ההזמנה מותנה בכך שהמוצר קיים במלאי החברה במועד ההזמנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תהא החברה מחויבת במכירת מוצר באם לא צוין כי אינו קיים במלאי ולא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש, ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק (בין אם ישיר ובין אם עקיף) שנגרם לו ו/או לצד ג'.

 

  1. יובהר כי אף במקרים בהם מוצג מוצר באתר כמוצר אשר זמין במלאי, כאשר בפועל אינו זמין במלאי ולא ניתן לספקו, תבוטל ההזמנה ולמשתמש לא תהא כל טענה כנגד החברה בעניין זה והחברה תשיב למשתמש את הסכום אשר שילם עבור המוצר אשר אינו קיים במלאי, ככל ששילם.

 

  1. בעת ביצוע הזמנה יציין המשתמשב"טופס ההזמנה", לפי בחירתו: (א) יעד למשלוח אשר הינו בתחום אזורי החלוקה המוגדרים, בכפוף לתוספת דמי משלוח כפי שמופיעים באתר ("דמי משלוח"), המתעדכנים מעת לעת. לקוח רשום יוכל לבחור בין הכתובת השמורה בחשבונו האישי ככתובת למשלוח לבין כתובת אחרת אשר המשתמש יכול להזין כאמור לעיל; (ב) אחד מסניפי הרשת הקרובים אליו כיעד מבוקש למשלוח ואיסוף עצמאי על-ידו. לצפייה ברשימת הסניפים המלאה והמעודכנת - רשימת סניפים.אספקת מוצר/ים לאחד מסניפי הרשת לא תחייב את המשתמש בתשלום דמי משלוח.

 

  1. נציג החברה יצור קשר עם משתמש אשר ציין את אחד מסניפי הרשת כיעד המבוקש למשלוח ואיסוף המוצר/ים, לצורך תיאום הגעה ואיסוף המוצר/ים על ידי המשתמש, לאחר קבלת המוצר/ים על ידי הסניף הרלוונטי.מסירת המוצר/ים בסניף לידי המשתמש יתאפשרו בכפוף להצגת "טופס ההזמנה ואישור ביצוע התשלום" אשר יישלחו למשתמש בדואר אלקטרוני לאחר ביצוע ההזמנה, וכן תעודה מזהה של המשתמש.

 

  1. משלוח שאינו לסניפי החברה עבור הזמנה שתבוצע באתר מעל לסכום של 249 ₪, תפטור את המשתמש מתשלום דמי המשלוח ויבוצע על-ידי החברה ללא עלות.

 

3.12 מוצר/ים שהועבר/ו לאחד מסניפי החברה בהמשך להזמנה באמצעות האתר על-ידי משתמש, יישמרו בסניף עד 14 ימים מיום קבלת ההודעה מנציגי החברה בדבר הגעת המוצר/ים. אם בטווח זמנים זה לא יאסוף המשתמש את המוצר/ים תהא החברה רשאית לבטל את העסקה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול העסקה בנסיבות אלו. לאחר ביטול ההזמנה החברה תשלם למשתמש את סכום המוצר ככל ששולם לחברה בניקוי דמי ביטול, כאמור בסעיף 4.2 להלן.

 

3.13 משלוחים ואספקת מוצר/ים שהוזמנו באמצעות האתר יתבצעו בימים א׳-ה׳ שהינם ימי עבודה (לא כולל ימי חג, ערבי חג, חול- המועד וימי זיכרון) (להלן: "ימי עסקים") בין השעות 08:00-22:00, ובימי שישי וערבי-חג החל מ-8:00 ועד 4 שעות לפני כניסת השבת / חג, באמצעות חברת משלוחים מטעמה של החברה. משלוחים בחול-המועד יהיו בשעות של משלוחים בימי עסקים.

 

3.14 אספקת מוצר ו/או מוצרים אל היעד המבוקש על-ידי המשתמש ב"טופס ההזמנה" תתבצע בתוך 7-14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.זמני המשלוח המפורטים לעיל הינם משוערים ויימנו החל ממועד אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי. יובהר כי יתכנו עיכובים במועדי האספקה כפי שצוינו בסעיף זה ולעיל, התלויים בצד ג', שאינם תלויים ואינם בשליטת החברה, והחברה לא תישא באחריות לאיחור במועד אספקת המוצר/ים מכל סיבה שאינה בשליטתה.

 

3.15 החברה אינה אחראית במקרים בהם ההזמנה אינה מגיעה ליעדה מסיבות הקשורות במשתמש, לרבות מילוי "טופס ההזמנה" בציון פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או מכיוון שהמשתמש לא היה נוכח בכתובת שהזין במועד הנקוב ו/או מכיוון שהמשתמש סירב לקבל את ההזמנה. החברה אינה מתחייבת לדאוג למשלוח חוזר במקרים כאמור בסעיף זה.

 

3.16 במקרים בהם יחזרו המוצרים לרשותה של החברה יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח ובגין טיפול החזר המוצר/ים.

 

 1. מדיניות החזרת מוצרים שנרכשו באתר

 

4.1 משתמש באתר רשאי לבטל את ההזמנה שביצע באתר בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א– 1981 (להלן"חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כפי המפורט להלן:

 1. כל עוד לא הונפקה "תעודת משלוח" ו/או "חשבונית מס" (ניתן לבצע מעקב אחר מצב ההזמנה באתר באזור האישי)- תהא אפשרות לביטול ההזמנה באופן טלפוני בשעות הפעילות של שירות הלקוחות של החברה.

 2. הונפקה "תעודת משלוח" ו/או "חשבונית מס"- תהא אפשרות לביטול העסקה בהחזרת המוצר פיזית, לאחר אספקתובכל חנויות החברה, למעט בחנויות אלדו עודפים ו- ALDO ACCESSORIES. להלן רשימת סניפים: רשימת סניפים.

 

4.2 ניתן להחזיר את המוצר אשר נרכש במחיר מלא לאחד מסניפי החברה (למעט בחנויות עודפים) לשם ביטול העסקה עד 14 ימים (לשם הבהרה: לא ימי עסקים) מיום אספקתו (להלן: "יום אספקת המוצר"). ההחזר יתבצע בכפוף להצגת "טופס ההזמנה ואישור ביצוע התשלום" המצורף לחבילת המשלוח (המשמש גם כפתק החלפה), כאשר המוצר מוחזר באריזה המקורית, לא משומש וללא כל סימני שימוש, ובהצגת תעודה מזהה של המשתמש, לפי שיקול דעת נציגי החברה. ביטול אשר בוצע כמפורט בסעיף זה יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמיביטול").

 

4.3 בכפוף לאמור לעיל, ההחזר הכספי יינתן בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה ההזמנה (כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום בודד תזוכה בתשלום בודד).

 

4.4 יש לבצע את פעולת הביטול כאמור באחד מסניפי החברה כפי שצוין לעיל, בקופת הסניף בעזרת הצוות הניהולי או באמצעות האתר, או בשיחת טלפון למחלקת שירות הלקוחות של החברה. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פעולת הביטול ניתנת לביצוע החל מרגע אישור ההזמנה גם אם המוצר/ים טרם סופקו.

 

4.5 ביטול עסקה והחזר כספי עבור רכישות דרך PayPal יתאפשרו אך ורק דרך PayPal לחשבון דרכו בוצעה ההזמנה ובכפוף לתנאי השימוש של PayPal.

 

4.6 החלפת מוצר שנרכש באמצעות האתר לדגם אחר ו/או מידה אחרת או החזרת מוצר כנגד הנפקת שובר זיכוי לרכישה חוזרת בסניפי הרשת ללא הגבלת זמן אפשרי בכל חנויות רשת החברה (למעט בחנויות עודפים). החלפת או החזר מוצר שנרכש במחיר מלא ייעשה עד 30 ימים (לשם הבהרה: לא ימי עסקים) מיום אספקת המוצר ועד 14 ימים (לשם הברה: לא ימי עסקים) מיום אספקת מוצר שנרכש במחיר הנחה/מבצע, בכפוף להצגת "טופס ההזמנה ואישור ביצוע התשלום" המצורף לחבילת המשלוח (המשמש גם כפתק החלפה), כאשר המוצר מוחזר באריזה המקורית, לא משומש וללא כל סימני שימוש.

 

4.7 לא ניתן להחזיר מוצר בודד אשר הינו חלק מערכה, אלא רק את כל הערכה, באריזה המקורית ובהתאם לתנאים לעיל.

 

 1. הגבלת אחריות ושיפוי

 

המשתמשמתחייבומצהירכיידועלווהואמסכיםכי:

 

  1. החברה לא תישאבאחריותלכלאיהתאמה,חוסר,הטעיהאוטעותהכלוליםבמידעאובקשרלטיבםאוהתאמתםאולתיאורם של המוצרים.

 

  1. השימושבאתרובשירותיםהמוצעיםבו ו/או במוצר/יםהינועלאחריות המשתמשבלבד.השימושבאתרובתכניםניתןלמשתמשכמותשהוא(AS IS),ולאתהיהלמשתמשכלטענה,תביעהאודרישהכלפיהחברה בגין תכונות השימוש או השירות באתר, יכולותיו ומגבלותיו, או אי התאמתו לצרכי המשתמש.

 

  1. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש במישרין או בעקיפין בשל שימוש באתר ו/או בשירותים, איחור משלוח, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו למשתמש הינם פגומים, מקולקלים, או לא תקינים, אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות מצדה של החברה. במקרה זה, אחריות החברה תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

 

  1. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצל המשתמש, ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בהקשרלכך.המשתמש מודעלכךכייתכןשבעתידלאיהיההשירותזמיןבשלצרכיתחזוקה,שדרוגאומכלסיבהאחרת.

 

  1. ככלשהמשתמשחויבבעתביצועההזמנהבחיוביתראוחיובחסר,הנובעמחיובשגוישלהחברה,יזוכההמשתמשבהפרשבגינולאהיהחייבבתשלום,אויחויבבהפרשבגינוטרםחויב.ככלשמתבצעעיכובבמועדחיובהמשתמשבסכוםהתשלוםעבורההזמנה,מצהירהמשתמשכיידועלושהחיוביתבצעבמועדאחר.

 

  1. החברהאינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית למחוק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. העובדה שיימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, אמין, עדכני או מהימן.

 

  1. ידועלמשתמשכי,בשוםמקרה,החברה ו/או מי מטעמה, אינם נושאים ולא יישאו באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי, לכל נזק (כולל, אך לא רק, נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות אספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות) בין אם ישיר, עקיף, משני, נלווה, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים, מחשיפה לאתר, מגלישה באתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת ו/או שימוש במוצרים, מביצוע עסקה, משלוח, כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-יד המשתמש, לרבותנזקהנגרםכתוצאהמהפסדברווחים,שימושוהפסדבמידעושארנכסיםבלתימוחשיםוזאתגםאםהאתרקיבלהודעהעלהיתכנות אותםהפסדים.

 

  1. המשתמשמתחייבכיהינואחראילכלתוצאהישירהאועקיפההנובעתמשימושבאתרובשירותיווהמשתמשמסכיםלשפותאתהחברהעובדיה, מנהליה,ו/אומימטעמה ולהגן עליה, בגיןכלתביעה,טענה,דרישההפסד,אבדן-רווח,תשלום,הוצאהאונזק,לרבותשכרטרחתעורךדיןוהוצאותמשפט(כוללשלצדג'כלשהו),כתוצאהמאופןשימוש המשתמשו/אומגלישהו/אומחוסריכולתשימושבאתרו/אובשירותים ו/או במוצרים ו/או מהפרתתקנוןהאתר.ידועלמשתמשכיהשימושבאתרכפוףלכלהחוקיםוהתקנותהמקומיים,מדינתייםוהבינלאומיים הרלוונטיים והמשתמש מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות. המשתמש מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

 

 1. זכויות יוצרים

 

  1. כלל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות המוצרים ו/או הדגמים, תיאורם, רישומם, עיצובם וכל פרט הקשור בהפעלתם, סימני המסחר, זכויות היוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וקוד הפעלתו, התמונות, הטקסטים, השיטות והסודות המסחריים הינם רכושה הבלעדי של החברה (להלן: "המידע של החברה").

 

  1. המשתמש מתחייב לא להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, או לשווק את המידע של החברה מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.

 

  1. חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי במידע של החברה וכן בנתונים המתפרסמים באתר, בנתונים שלו, בתמונות וברשימות המוצרים ו/או בכל פרט אחר המתפרסם בו, מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.

 

  1. חל איסור לעשות שימוש במידע של החברה ו/או בכלל הנתונים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אחר או בשירות אחר, מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.

 

  1. השם ALDO, ALDO ISRAEL, ALDO IL, ALDO ישראל, אלדו, אלדו ישראל, נעלי אלדו, אלדו נעליים ו/או יורוטקס טקסטיל בע"מ, סימני המסחר של החברה (בין שנרשמו ובין אם לאו) הינם רכושה הבלעדי של החברה וחל איסור לעשות בהם שימוש מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.

 

  1. האייקונים באתר (Icons), סימני הלוגו, סימני המסחר, עיצובם והצגתם, הגרפיקה של כל אלו וכיוצא באלה, התוכן המילולי באתר, עריכתו והצגתו הינם רכושה הבלעדי של החברה.

 

  1. חל איסור מוחלט להציג תכנים מהאתר, לרבות בתוך מסגרת – iFrame- גלויה או סמויה, באתר אחר.

 

  1. המשתמש רשאי להשתמש בשירותים הניתנים באתר למטרות חוקיות בלבד

 

 1. תוכן ותוכן משתמש

 

  1. סוגי תוכן מסוימים מוצגים באתר. "תוכן" משמעו באופן כולל, כל תוכן המוצג באתר או שניתן לצפות בו דרך האתר, לרבות כל תמונה, מסמך, טקסט או כל שינוי או נגזרת של הנ"ל.

 

  1. המשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן משתמש אותו המשתמש יוצר, משתף או מעלה באתר ו/או ברשתות החברתיות הקשורות לחברה (להלן: "תוכןמשתמש"). המשתמש מתחייב ומצהיר שתוכן המשתמש עומד בדרישות כל דין, שברשותו הזכויות ההכרחיות להפצת תוכן המשתמש, ושתוכן המשתמש אינו מהווה הפרה של זכויות היוצרים, הפרטיות או זכויות קניין רוחני ו/או זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

 

  1. לחברה אין כל חובה לקבל, לבחון, להציג או לאשר כל בקשה להפצת תוכן משתמש. החברה שומרת את הזכות לדחות, למחוק ולהסיר כל תוכן משתמש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה נותנת חסות לכל תוכן שהוא (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תוכן משמש), ובאופן מפורש מסירה כל אחריות בקשר לתוכן ו/או תוכן משתמש.

 

  1. באפשרות החברה, בשיקול דעתה הבלעדי, לבחור לנטר תוכן משתמש כנגד התנהגות בלתי נאותה או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים, בהינתן אולם שהחברה שומרת על זכותה לא לערוך ו/או למנוע ו/או להסיר תוכן מהאתר, אלא כאשר הפרות של התקנון ו/או כל דין מובאות לידיעת החברה במישרין.

 

  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים כי לא ישתף או יעלה כל תוכן משתמש או יעשה שימוש מכל סוג שהוא אשר יש בו הפרה של כל דין ו/או התקנון ו/או מדיניות הפרטיות.

 

  1. המשתמש נותן בזאת רישיון בלתי מוגבל לחברה להשתמש בתוכן המשתמש, ללא חובת תשלום תמלוגים או כל פיצוי אחר למשתמש.

 

  1. התוכן באתר עשוי להגיע ממקורות שונים. המשתמש מצהיר כי הוא מבין ומסכים שהחברה לא אחראית לדיוק, שימושיות, בטיחות, נאותות, או הפרות של זכויות קניין רוחני של או בקשר עם התוכן (לרבות, תוכן משתמש). על אף שכל משתמש מחויב להסכים לתקנון, ייתכנו משתמשים אשר יפיצו או יעלו תוכן משתמש פוגעני ו/או מגונה, שמשתמשים אחרים ייחשפו אליו באופן בלתי רצוני. המשתמש מסכים לוותר, ומוותר בזאת על כל זכות או תרופה לפי כל דין אשר עומדות לו ו/או כנגד החברה בהקשר זה. גורמים אחרים יכולים להשיג מידע אישי של המשתמש עקב השימוש באתר, לרבות דרך תוכן משתמש. כל אדם אשר קולט תוכן משתמש זה יכול להשתמש במידע הטמון בו ו/או הנובע ממנו למטרות שונות מאלה שהתכוון המשתמש. החברה אינה אחראית לכל שימוש במידע אישי של משתמש כאמור, אשר טמון ו/או נובע מתוכן משתמש. בהפצת כל מידע בצורת תוכן משתמש, המשתמש מודע לכך שהסכים ליטול על עצמו סיכון זה. החברה מסירה מעצמה כל חבות, בלי קשר לאופן הגשת התביעה, בקשר עם כל מעשה או מחדל של כל משתמש שהוא, בין אם מעשה או מחדל זה התרחשו במהלך השימוש באתר ובין אם לאו.

 

 1. התחייבותהמשתמשבאתר

 

בנוסףלכלהאמורבתקנון זה, המשתמש מתחייב כי לא יעשה ו/או לא יפיץ תוכן משתמש אשר יש בו אחד או יותר מהדברים הבאים:

 

  1. יפר כל דין.

 

  1. יתחזהלאדםאוגוףכלשהו,לרבותנציגהחברהו/אוימסורתיאורמסולףאוהצגהכוזבתשלקשרלאדםאוגוףכלשהוו/אויעלהלאתר,יעביר,ישלחאוישדרכלחומרשקריומטעהו/אוחומראשרנועדלהעריםעלמשתמשאועלגוףכלשהו, לרבות במטרה להשיג סיסמא או כל מידע אישי אחר ממשתמשים אחרים.

 

  1. יעשהשימוששנועדלהתחקותאחראדםאחראויטרידאדםאחרבכלדרךשהיא.

 

  1. יפר או יגרום להפרה של זכויות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות פרסום, פרטיות, או זכות אחרת של צד ג' כלשהו.

 

  1. יעלהלאתר,יעביר,ישלחאוישדרכזבים, מידע מסולף או שקרי, שיש בהם כדי לפגוע בחברה או כל צד ג'.

 

  1. יעלהלאתר,יעביר,ישלחאוישדרכלחומרשהינו, או שהיה על המשתמש לדעת כי הינו, גנוב, בלתי חוקי, מזויף, הונאתי, פיראטי, בלתי מורשה, או אלים, או שהינו, או שהיה על המשתמש לדעת כי הינו, קשור או כתוצאה ממעשה כנ"ל.

 

  1. יעלהלאתר,יעביר,ישלחאוישדרכלחומרהמכילכלסוגשלקודמחשבהמתוכנןלהרוס,להפריע,אולהגבילאתהשימוש(ובכללזהכלשימושאחרמלבדשימושהוגןוסבירבשירות)בכלאחדמהמחשבים,השרתים,החומרהוהתוכנהאשרמצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.

  2. יעלהלאתר,יעביר,ישלחאוישדרכלחומר אשר גדול באופן חריג ו/או יטיל נטל בלתי סביר על מערכת ותשתית האתר.

 

  1. יאסוףאויאגורמידעאישיעלמשתמשיםאחריםלשםמטרותכלכליותאובלתיחוקיותאויפיץדוארזבל(SPAM) לשרתיהאתרו/אולגולשיםבאתר.כמוכןהמשתמש לאימכור,יפיץאויעשהכלשימושכלכליבמידעבאתראוכלשימושאחרבאופןהעלוללפגועבאדםאשרהמידערלוונטילו.

 

  1. יפר את זכויותיהם של משתמשים אחרים, לרבות פגיעה בשמם הטוב, התעללות או התחקות אחר משתמש אחר.

 

  1. יציבאתהאתר,אוכלחלקממנו,בתוךמסגרתשלאתראחראוכחלקמאתראחרללאהסכמתהמראשובכתב של החברה.

 

  1. ישנה,יערוך,יעתיק,ישאבמידע,יתאים,ייתןרישיוןמשנה,יתרגם,ימכור,יבצעפעולותשלהנדסהחוזרת,יפרקאוירכיבמחדשכלאחדמחלקיהקודהמרכיביםאתהאתר,לרבותבסיסהמידע,וכןפעולותכאלהלגביהחומרהוהתוכנהאשרמצויותבשימושעבורהשירות.

 

  1. ישתמשבכלרובוט,מנועאחזורוחיפושמידע,אובכלכליאוטומטיאוידניאחראשרמתוכנןלאנדקס,לאתרולאחזרמידעבאתר,אוכליכאמוראשרמתוכנןלחשוףאתמבנהמאגרהנתוניםוהקודבאתרזה.

 

  1. יפריעאויקטעאתפעולתהאתר(לרבותעלידיהפרעהלפעולותהשרתורשתהמחשביםהמחובריםלאתראושלרשתהמחשביםהמחוברתאליה).

 

  1. יעלה, ישדר או יציע כל דבר אשר מכיל את הבאים: (א) חומרים שבעיני החברה הינו פוגעני (לרבות חומר אשר מקדם או מציג באור חיובי – שנאה, אלימות, גזענות, או כל ישות (בהווה או בעבר) אשר מתמקדת או מזוהה עם הנ"ל, או פריטים אשר מזוהים עם ישויות כאמור; (ב) חומר שהינו פוגעני ו/או מזלזל בהקשר לגזע או מוצא, חומר דיבתי, מטריד או מאיים; (ג) פורנוגרפיה או חומר מגונה אחר, וכל חומר אשר מציג קטינים באופן מיני, בין אם מציג קטינים אמיתיים ובין אם לאו, או שהינו פוגעני לקטין; (ד) כל תולעת או סוס טרויאני, או כל רכיב מזיק או מפריע; (ה) כל דבר אשר מעודד התנהגות שהינה עבירה פלילית, תקים זכות תביעה אזרחית, או תפר כל דין, או שהינה פוגענית או בלתי נאותה בכל דרך אחרת.

 

 1. שירות לקוחות

החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק למשתמש את המוצר/ים אשר הוזמנו על-ידו, במועד המבוקש, בהתאם להוראות תקנון זה. בכל מקרה בו סבור המשתמש כי המוצר/ים שסופק/ו לרשותו בהמשך להזמנה שבוצעה על-ידו באתר ו/או השירותים שסופקו לו לוקים בחסר, יוכל המשתמש ליצור קשר עם נציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה בטל': 02-5350701 או 02-5350700, ימים א'-ה', 09:00-17:30. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם החברה בכתב בדוא"ל[email protected].

 

 1. שונות

  1. החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

 

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות, אך לא רק במקרים הבאים: (1) מסירת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי כך קרה; (2) כרטיס אשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

  1. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תקנון זה, או חלק ממנו, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש. המשתמש אינו רשאי להסב ו/או להעביר את זכויותיו לפי תקנון זה לצד שלישי.

 

  1. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 

  1. כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה תוגש לא יאוחר משנה אחת מהמקרה שבגינו עלתה הטענה.

 

 

x
הירשמו לניוזלטר וקבלו קופון של 15% הנחה על הקנייה הבאה שלכם באתר!
להתעדכן לפני כולם בחדשות האופנה, הטרנדים וההטבות החמות של העונה.
תודה רבה על ההרשמה. בדקות הקרובות תקבלו מייל עם הקופון שלכם. תתדחדשו!