תקנון "ALDO VIP CLUB"

1.         כללי

תקנון זה מסדיר את כללי מועדון הלקוחות "ALDO VIP CLUB" (להלן: "מועדון הלקוחות" או "המועדון"), המופעל ומנוהל על-ידי חברת יורוטקס טקסטיל בע"מ (להלן: "ALDO" או "הרשת").

2.         הגדרות

"חבר מועדון" - מי שרכש כרטיס חבר, כהגדרתו להלן, בהתאם לסעיף 3 לתקנון;

"כרטיס חבר" - כרטיס הניתן לרכישה על-ידי כל אדם, כמפורט להלן, המקנה הטבות שונות ב-ALDO.

3.         הצטרפות למועדון וחברות בו

א.        כרטיס החבר ניתן לרכישה על-ידי כל אדם, לפי שיקול דעת ALDO, וזאת במחיר ובתנאים שייקבעו על-ידי ALDO מעת לעת, ואשר יפורסמו על-ידי ALDO, לרבות באתר האינטרנט של ALDO.

ב.         כרטיס החבר תקף בכל סניפי הרשת (בהתאם לרשימה המפורסמת באתר האינטרנט של ALDO), למעט בסניפי הרשת שהם חנויות עודפים.

ג.         כרטיס החבר יעניק חברות במועדון הלקוחות של ALDO למשך שנה קלנדרית מיום הנפקתו (להלן: "תקופת החברות").

ד.         בתום תקופת החברות, באפשרות חבר המועדון לחדש את כרטיס החבר בהתאם לתנאים כפי שתקבע ALDO.

ה.        כרטיס החבר הינו אישי ולא ניתן להעברה.

ו.          הרשת רשאית לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודת זהות כתנאי לשימוש בכרטיס.

4.         הנחות המועדון

ממועד הצטרפותו, יזכה חבר המועדון לקבלת הנחות בגין רכישות ברשת, כמפורט להלן:

1)        בקנייה ראשונה: 10% הנחה של פריטים במחיר מלא, 5% הנחה על פריטים במבצע;

2)        בקנייה השנייה ואילך: 5% הנחה על פריטים במחיר מלא;

3)        הנחת יום הולדת: הטבה חד פעמית של 15% הנחה על פריטים במחיר מלא במהלך חודש יום ההולדת (חודש לועזי).

5.         צבירת ומימוש נקודות המועדון

א.        החל ממועד ההצטרפות למועדון הלקוחות, כל רכישה ברשת תזכה את חבר המועדון בצבירת נקודות בשיעור של 10% מערך הקנייה.

ב.         בסוף כל רבעון קלנדרי, יחושב סך הנקודות אותו צבר חבר המועדון במהלך אותו הרבעון, ויונפק לחבר המועדון שובר הנחה על פריטים במחיר מלא ו/או על פריטים במלאי שהינם במחיר מבצע / הנחה של עד 40% בלבד.

ג.         שובר ההנחה יונפק לחבר המועדון בתחילתו של החודש השני של כל רבעון, בהתאם לצבירת הנקודות של חבר המועדון ברבעון הקודם, כדלקמן:

1)        בעבור צבירת נקודות ברבעון הראשון - יונפק השובר בחודש מאי;

2)        בעבור צבירת נקודות ברבעון השני - יונפק השובר בחודש ספטמבר;

3)        בעבור צבירת נקודות ברבעון השלישי - יונפק השובר בחודש נובמבר;

4)        בעבור צבירת נקודות ברבעון הרביעי - יונפק השובר בחודש פברואר.

ד.         שווי שובר ההנחה ייקבע בהתאם לסך צבירת הנקודות של חבר המועדון באותו הרבעון, בשיעורים המפורטים להלן:

1)        צבירת 100+ נקודות מועדון - פלטינום | 25% הנחה;

2)        צבירת 99-70 נקודות - זהב | 20% הנחה;

3)        צבירת 69-30 נקודות - כסף | 15% הנחה.

ה.        ממועד הנפקת שובר ההנחה, מתאפסות נקודות חבר המועדון, אף אם לא נעשה שימוש בשובר.

ו.          בתום תקופת החברות, יישמרו לזכות חבר המועדון הנקודות שצבר במשך 120 יום ממועד פקיעת החברות; ככל שחבר המועדון יחדש את חברותו בתקופה האמורה, ייזקפו הנקודות הצבורות לזכותו.  

ז.         ALDO שומרת את הזכות לשנות את שיעורי ההנחה המפורטים לעיל בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה מראש בת 30 יום.

ח.        מובהר בזאת, כי שינוי שיעורי ההנחה יחול ביחס למצטרפים חדשים למועדון הלקוחות ו/או לחברי המועדון אשר חידשו את חברותם לאחר השינוי.

6.         שונות

א.        כל רכישה של מוצרים באמצעות תלושי הנחה ו/או כל אמצעי אחר המקנה הנחה, לא תזכה את חבר המועדון בהנחת מועדון, כאמור בסעיף 4 לעיל.

ב.         ALDO רשאית להוסיף מתנות ו/או מבצעים נוספים המיועדים לחברי המועדון, ואלה יפורסמו בחנויות הרשת המשתתפות ו/או בכל אפיק פרסומי אחר.

ג.         תקנון זה כפוף לשינויים שיבוצעו על-ידי הנהלת הרשת, לפי שיקול דעתה והוראות כל דין.

ד.         הפרטים האישיים שימסור חבר המועדון בהצטרפותו ובתקופת חברותו במועדון הלקוחות, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של הרשת.

ה.        הרשת שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום בדרך שתקבע על ידי הרשת. למען הסר ספק, הפסקת פעילות המועדון לא תחול לגבי חברי מועדון שתקופת חברותם טרם הסתיימה.

 

x
הירשמו לניוזלטר וקבלו קופון של 10% הנחה על הקנייה הבאה שלכם באתר!
להתעדכן לפני כולם בחדשות האופנה, הטרנדים וההטבות החמות של העונה.
תודה רבה על ההרשמה. בדקות הקרובות תקבלו מייל עם הקופון שלכם. תתדחדשו!